Навчальна робота

Авторgalmedcol

Навчальна робота

Позаурочна діяльність студентів Галицького медичного коледжу спрямована на формування фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Пріоритетними напрямками діяльності Галицького медичного коледжу щодо організації навчального процесу та його забезпечення у визначений період є:

– вдосконалення змісту вищої освіти формування його на основі сучасних підходів і освітніх технологій з урахуванням досягнень науки і світових тенденцій в освіті;

– розробка нових і вдосконалення діючих навчальних планів і програм з усіх спеціальностей;

– впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес, в роботу завідуючих відділеннями, циклових комісій;

– створення умов для забезпечення повноцінного особистісно орієнтованого навчання на основі використання інноваційних технологій;

– забезпечення студентів необхідними навчально-методичними матеріалами.

Для реалізації зазначених завдань здійснюємо такі заходи:

– будуємо навчальний процес в коледжі на загальнолюдських, цивілізованих, гуманістичних засадах;

– удосконалюємо діючі і розробляємо нові навчальні плани існуючих спеціальностей;

– створюємо навчально-методичні комплекси дисциплін з урахуванням досягнень науки і досвіду роботи вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів;

– активно впроваджуємо в навчальний процес інноваційні технології навчання: інтерактивні форми навчання, метод проектів та ділові ігри, комп’ютерні технології;

– розробляємо комп’ютерні системи тестування і контролю знань, обліку рейтингу студентів;

– широко й активно застосовуємо новітні і традиційні технологічні засоби навчання: аудіо- , відео- проекційну техніку, телебачення, комп’ютерну, мультимедійну техніку, як автономну так і у поєднанні із сучасними проекційними засобами,

– телекомунікаційні технології (локальну та глобальну мережу);

– підвищуємо роль самостійної роботи студентів;

– продовжуємо інформатизацію та комп’ютеризацію коледжу. З цією метою: комп’ютеризується бібліотека, створиться електронний каталог, а в перспективі електронна бібліотека; створюємо локальну мережу; організовуємо єдиний банк даних навчальної, методичної і наукової інформації відділень, циклових комісій; продовжуємо розробку програмного забезпечення щодо автоматизації роботи всіх підрозділів і служб коледжу; організовуємо навчання викладачів щодо використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі; організований доступ до глобальної мережі Internet;

– розробляємо систему морального і матеріального заохочення викладачів на основі рейтингових оцінок;

– вдосконалюємо систему підготовки та підвищення кваліфікації викладачів;

– ведемо цілеспрямовану роботу з якісної підготовки і відбору контингенту. З цією метою: створено систему відбору слухачів на підготовчі курси; систематично і ґрунтовно працюємо із загальноосвітніми школами по відбору абітурієнтів; систематично працюємо із ВНЗ ІІІ- IV рівня акредитації.

Про автора

galmedcol administrator

Напишіть відгук