Архів за рік 2017

Авторgalmedcol

Організація роботи Студентської ради коледжу

Організація роботи Студентської ради Галицького медичного коледжу

Студентська Рада спільно з адміністрацією коледжу формують творчу особистість майбутнього фахівця  в галузі медицини.

Пріоритетними завданнями Студентської ради Галицького медичного коледжу є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, щодо організації навчального процесу;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

– сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків за інтересами;

– організація співробітництва з волонтерськими організаціями;

– сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

– заслуховування проблем студентів перед адміністрацією коледжу.

Метою студентського самоврядування Галицького медичного коледжу є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.

Голова Студентської ради Галицького медичного коледжу виконує такі функції:

– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради;

– представляє інтереси студентської громади;

– делегує свої повноваження заступнику;

– забезпечує організацію проведення чергових та позачергових зборів студентів.

Студентська рада Галицького медичного коледжу має право:

– отримувати від адміністрації коледжу консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації коледжу стосовно питань, що належать до кола повноважень Студентської ради;

– вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій педагогічних працівників, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством.

Про проведення різноманітних заходів Студентською радою Ви  можете дізнатися з новин на сайті коледжу.

Авторgalmedcol

Циклова комісія природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

У Галицькому медичному коледжі відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей підготовка студентів здійснюється двома цикловими комісіями. Робота циклових комісій спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності викладачів, удосконалення методики проведення занять. Голови циклових комісій проводять заплановані засідання, на яких обговорюють організаційні, науково-методичні питання.

Проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії природничо-наукової, професійної та практичної підготовки у 2015 – 2016 н.р.: «Реалізація новітніх технологій навчання при викладанніі медичних дисциплін – запорука розвитку професійних і творчих здібностей студентів». Солтисяк Оксана Богданівна – голова циклової комісії викладачів природничо-наукової дисципліни, професійної та практичної підготовки Галицького медичного коледжу, спеціаліст другої категорії, викладач медичних дисциплін. До складу циклової комісії входять: Андрусишин Т.В., Богуш М.В., Гоцко О.В.., Вітик Д.П., Гой Н.П., Квасничка О.Б., Квасничка М.Б.,Волинська О.М.., Нестеренко Н.М., Пасічник Ю.Б.., Гой Н.П,.Тхорик Х.Й.., Солтисяк О.Б., Онишків Н.М.., Хамуляк О.Й., Хрущ Р.Р., Блащук А.І.,Романів М.С.,СтиранкаО.Я.,Гумінська О.П.,.

Основні напрями роботи циклової методичної комісії:

– організація викладачів циклу на вдосконалення змісту навчання та виховання;

– вдосконалення методичної підготовки викладачів;

– вивчення та пропаганда кращого досвіду членів циклової методичної комісії у навчально-виховній роботі;

– активізація самостійної роботи викладачів і підвищення кваліфікації;

– міждисциплінарні зв’язки.

Циклова комісія природничо-наукової, професійної та практичної підготовки здійснює розробку та втілення в життя заходів, щодо наукової організації навчального процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення з методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять.

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

– навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання й виховання студентів;

– методичної роботи кожного викладача – члена комісії;

– підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;

– вивчення, узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та застосування нових освітніх технологій;

– удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;

– організація самостійної роботи студентів тощо.

Зростання ролі особистості як професіонала й громадянина в незалежній Україні потребує прогресивних підходів не тільки до навчання, а й позааудиторного виховання. Сучасні ринкові відносини вимагають підготовки фахівців з новим типом мислення, сучасними уявленнями про ділові стосунки, вмінням проявити психологічну стійкість в умовах жорсткої конкурентності.

Самоствердження та розвиток студента як особистості відбувається не тільки на заняттях, але й позааудиторно. Такими заходами є тижні природничо-наукових дисциплін, професійної та практичної підготовки, які підсумовують усю позааудиторну роботу за тривалий період. Тижні дають можливість студентам поглянути на природничо-наукові дисципліни з іншого боку та сприяють розвитку інтересу до них.

Авторgalmedcol

Спеціальність «Сестринська справа»

Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» в Галицькому медичному коледжі розпочато з 2007 року.

Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів) терміном навчання 4 роки та повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів) терміном навчання 3 роки. Після закінчення навчання випускникам коледжу присвоюється кваліфікація медичної сестри освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Випускники на базі повної середньої освіти (на базі 11 класів) вступають на другий курс за рейтингом відповідно до суми балів з біології та української мови і літератури, виставлених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти. Випускники на базі загальної середньої освіти (на базі 9 класів) здають вступні іспити з біології та української мови (диктант). 

Медичні сестри добре орієнтується в теоретичному матеріалі, показують достатній рівень знань з професійно-орієнтованих предметів, вміють оцінити і проаналізувати ситуативні задачі, надати невідкладну допомогу та застосувати свої знання на практиці. Рівень засвоєння програмного матеріалу є достатньою базою для практичної діяльності медичної сестри.

Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає стандартизований тестовий державний екзамен «Крок М» та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.

Авторgalmedcol

Спеціальність «Лікувальна справа»

Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» в Галицькому медичному коледжі розпочато з 2007 року.

Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів) терміном навчання 4 роки та повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів) терміном навчання 3 роки. Після закінчення навчання випускникам коледжу присвоюється кваліфікація фельдшера освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Випускники на базі повної середньої освіти (на базі 11 класів) вступають на другий курс за рейтингом відповідно до суми балів з біології та української мови і літератури, виставлених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти. Випускники на базі загальної середньої освіти (на базі 9 класів) здають вступні іспити з біології та української мови (диктант). 

Молодші спеціалісти: фельдшери вивчають сучасну класифікацію, етіологію, патогенез, клінічні ознаки найбільш поширених захворювань людини, методи їх діагностики, принципи лікування, догляду за хворими, володіють навичками маніпуляційної техніки, надання невідкладної допомоги, принципи профілактики захворювань та методи санітарно-освітньої роботи. 

Випускники відділення Лікувальна справа володіють знаннями з основ законодавства України про охорону здоров’я та Постанов Уряду України з питань охорони здоров’я, методами статистичних досліджень з медико-профілактичних напрямків. 

Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає ліцензійний іспит «Крок М. Лікувальна справа» та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.

Авторgalmedcol

Фельдшерсько-медсестринське відділення

З 2013 року очолює фельдшерсько-медсестринське відділення Галицького медичного коледжу Квасничка Оксана Богданівна –спеціаліст другої категорії, викладач біології, хімії, основ екології та профілактичної медицини. 

Галицький медичний коледж володіє необхідною матеріально-технічною базою та соціальною інфраструктурою для забезпечення фундаментальної професійної, практичної та наукової підготовки студентів у здобутті ними кваліфікації молодшого спеціаліста. Створені всі умови для успішного навчання студентів: сучасні аудиторії, кабінети, навчальні кімнати обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами навчання, а також на базі Підгаєцької центральної районної лікарні. 

У навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології, лекційні аудиторії оснащені комп’ютерними проекторами для покращення подачі студентам лекційного матеріалу.

Студенти беруть активну участь в науково-практичних конференціях, а також гуртках художньої самодіяльності.

Авторgalmedcol

Викладачі

Викладач медичних дисциплін

Вітик Дмитро Павлович – кандидат медичних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач медичних дисциплін Галицького медичного коледжу.

У 1988 р. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 1988 р. по 2006 р. працював асистентом і доцентом кафедри акушерства та гінекології медичного факультету Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.

У 2006 р. підтверджено вищу категорію лікаря зі спеціальності «акушерство і гінекологія».

3 2007 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

В 2009 р. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший викладач».

Викладач медичних дисциплін

Хамуляк Оксана Йосипівна – викладач медичних дисциплін Галицького медичного коледжу.

3 2013 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач латинської та німецької мови

Богуш Мар’яна Володимирівна – викладач основ латинської мови з медичною термінологією, німецької мови Галицького медичного коледжу.

3 2014 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач медичних дисциплін

Сенчик Юлія Михайлівна – викладач медичних дисциплін Галицького медичного коледжу. 

З 2014р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач медичних дисциплін

Блащук Анастасія Іванівна – викладач медичних дисциплін  Галицького медичного коледжу.

З 2014р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач медичних дисциплін

Гоцко Ольга Василівна – викладач медичних дисциплін Галицького медичного коледжу.

У 2013 р. закінчила Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького за спеціальністю “Педіатрія”.

З 2015 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач медичних дисциплін

Костецька Мар’яна Іванівна – викладач медичних дисциплін Галицького медичного коледжу.

У 2013 р. закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Стоматологія»

З 2016 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач медичних дисциплін

Шевчук Наталія Петрівна – викладач медичних дисциплін Галицького медичного коледжу.

У 2013 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»

З 2016 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач  захисту Вітчизни

Савко Іван Євгенович – спеціаліст вищої категорії, викладач географії, захисту Вітчизни, людини і світу, основ правознавства, соціології Галицького медичного коледжу.

У  2009 р. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

3 2010 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач математики

Сурмей Марія Дмитрівна – спеціаліст першої категорії, викладач математики Галицького медичного коледжу.

3 2007 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

У 2011 р. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Викладач хімії та біології

Добровольська Марія Богданівна – викладач хімії та біології Галицького медичного коледжу.

З 2014р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач фізики, астрономії та інформатики

Волинська Оксана Михайлівна – викладач фізики, астрономії та інформатики Галицького медичного коледжу.

У 2014 р закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю “Фізика”.

З 2014р. працює  у Галицькому медичному коледжі.

Викладач української мови та літератури

Новоченко Тетяна Іванівна – викладач української мови та літератури Галицького медичного коледжу.

У  2009 р. закінчила Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка по спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література”, спеціалізація “Редагування освітніх видань”.

З 2014 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач фізіології та  медичної хімії

Сенюк Христина Йосипівна – викладач фізіології Галицького медичного коледжу.

У 2015 р. закінчила Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю “Біологія”.

З 2015 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Викладач географії, соціології та основ філософських знань

Сенюк Мирослав Романович-викладач географії, соціології та основ філософських знань Галицького медичного коледжу.

У 2016 р. закінчив Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю “Географія”.

З 2016 р. працює у Галицькому медичному коледжі

Викладач фізичного виховання

Куйдан Роман Андрійович – викладач фізичного виховання Галицького медичного коледжу.

З 2016 р. працює в Галицькому медичному коледжі.

Авторgalmedcol

Директор

Директор Галицького медичного коледжу

Хміль Стефан Володимирович – директор Галицького медичного коледжу, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор медичних наук,  репродуктолог, лікар акушер-гінеколог вищої категорії.

Закінчив Тюменський державний медичний інститут.

У 1994 році захистив докторську дисертацію.

З 1995 року отримав звання професора.

З 1997 року завідувач кафедри акушерства та гінекології медичного факультету Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.

Автор понад 300 наукових праць, 3 монографій, 15 підручників, 22 патентів та винаходів.

Підготував 10 кандидатів медичних наук, 1 доктора мед. наук.

Вiце-президент Європейської асоцiацiї FEMS м.Париж, Франція.

Президент Всеукраїнської асоцiацiї менопаузи та репродуктивного здоров’я жiнки.

Член Європейскої асоціації репродукції людини та ембріології (ESHRE), Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ),  Російської асоціації репродукції людини (РАРЧ).

Авторgalmedcol

Адміністрація

Перший заступник директора

Драгус Оксана Володимирівна – перший заступник директора Галицького медичного коледжу.

В 1990 р. закінчила ТФЕІ, здобувши кваліфікацію фахівця з економічного та соціального планування. 

Протягом 1993 – 1996 рр. працювала на посаді державного службовця в Службі зайнятості України. 

З 1996 – 2010 рр. займала посаду начальника відділу доходів у Державному казначействі України.

З 2010 р. працює першим заступником директора Галицького медичного коледжу, викладач основ економічної теорії.

Виконавчий директор

Михайлюк Дмитро Васильович – виконавчий директор коледжу, викладач історії і права спеціаліст I категорії. Заслужений працівник освіти України.

1981р. закінчив Івано – Франківський державний педагогічний інститут  ім. В Стефаника по спеціальності «Історія і педагогіка,методика  виховної  роботи».

1981-1994р.р. працював директором школи.

1994-1998р.р.- робота в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади Теребовлянського району.

2001-2012р.р. – начальник відділу освіти Теребовлянської РДА.

2009р. – присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України»

2014р.-  робота в Галицькому медичному коледжі.        

Заступник директора з практичної роботи

Нестеренко Надія Костянтинівна – заступник директора з практичної роботи Галицького медичного коледжу, викладач медичних дисциплін.

У 2012 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет за спеціальностю “Лікувальна справа”.

У 2015 р. здобула ступінь магістра за спеціальностю “Акушерство та гінекологія”.

3 2015 р. працює заступником директора з практичної роботи у Галицькому медичному коледжі.

Заступник директора з навчальної роботи

Квасничка Оксана Богданівна – завідувач фельдшерсько-медсестринським відділенням Галицького медичного коледжу, спеціаліст другої категорії, викладач біології, хімії,

основ екології та профілактичної медицини. 

У 2009 р. здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології, вчителя хімії, валеології та основ екології. 

У 2013 р. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 

З 2013.р. працює завідувачем фельдшерсько-медсестринського відділення у Галицькому медичному коледжі.  

Голова циклової комісії

Солтисяк Оксана Богданівна –  голова циклової комісії викладачів природничо-наукової дисципліни, професійної та практичної підготовки Галицького медичного коледжу, викладач медичних дисциплін Галицького медичного коледжу, спеціаліст другої категорії.

З 2010 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

У 2012 р. присвоєно другу категорію лікаря зі спеціальності «медицина невідкладних станів».

У 2014 р. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Голова циклової комісії

Щериля Ольга Степанівна – голова циклової комісії викладачів загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки Галицького медичного коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач історії України, всесвітньої історії, історії медицини та медсестринства.

Протягом 1984 – 2006 рр. працювала заступником директора з навчально-виховної роботи Бережанської середньої школи-інтернату.

З квітня 2006 р. по вересень 2006 р. виконувала обов’язки директора Бережанської середньої школи-інтернату.

Протягом 2006 – 2007 р. працювала заступником директора з навчальної роботи Бережанської середньої школи-інтернату.

3 2007 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

У 2010 р. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Методист коледжу

Бартошів Ольга Володимирівна – методист Галицького медичного коледжу. Cпеціаліст «Вищої категорії».

1982 р. – закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут по спеціальності «Російська мова та література».

1982-1997 – працювала у Підгаєцькій спеціалізованій школі-інтернат.

1997-2014 – вчитель «Зарубіжної літератури», «Захисту Вітчизни», організатор з виховної роботи у Підгаєцькій гімназії.

З 2014 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Головний бухгалтер

Петрушка Марія Володимирівна – головний бухгалтер Галицького медичного коледжу

Практичний психолог коледжу

Гой Надія Павлівна – практичний психолог Галицького медичного коледжу, спеціаліст першої категорії, викладач основ загальної та медичної психології, охорони праці та

безпеки життєдіяльності, медсестринської етики та деонтології, основ філософських знань.

З 2011 р. працює практичним психологом у Галицькому медичному коледжі.

У 2013 р. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Медична сестра коледжу

Грицьків Надія Володимирівна – медична сестра Галицького медичного коледжу.

У 2015 р. закінчила Галицький медичний коледж за спеціальністю «Лікувальна справа»

З 2016 р. працює у Галицькому медичному коледжі.

Авторgalmedcol

Правила прийому

Випускнику 2017 року!

Ось і завершується  навчання в школі незабаром останній дзвінок. Позаду залишаться роки шкільної науки, роки твого зростання і становлення як людини та громадянина . Але це лише половина життєвого шляху.  Для  того, щоб стати дорослим, здобути фахову освіту та бути потрібним собі і своїм рідним і людям потрібно ще докласти чимало зусиль.

 Хочу побажати тобі успішно здати випускні екзамени і отримати добрі та відмінні оцінки і по праву отримати у житті перший освітній документ – свідоцтво про базову освіту чи атестат. Не зупиняйся на досягнутому, будь наполегливим, старанним і сміливо обирай життєвий шлях, який принесе тобі задоволення, а від людей –  шану і подяку. Чи готовий ти до цього? Подумай і зваж.

Наш заклад надає освітні послуги у царині охорони здоров’я. Ми готуємо фахівця, який отримавши диплом – служить людям, він жертовний та вірний присязі Гіппократа: не шкодить, а лікує людину.

 ПВНЗ «Галицький медичний коледж» готовий прийняти тебе у свої обійми, оточити турботою і увагою, озброїти знаннями та практичними навичками. Стати студентом – це почесно і відповідально, адже студентські роки – золоті роки становлення особистості. Зроби сміливо крок назустріч мрії, а ми зробимо назустріч тобі!

ПВНЗ «Галицький медичний коледж»

Спеціальність9 класТерміннавч.Орієнт.вартістьнавч.Спеціальність11класТерміннавч.Орієнт.вартістьнавч.
ЛікувальнасправаСестринська справаукр.мова(диктант)біологія(усно)4 роки4000грн.за семестрЛікувальнасправаСестринська справаСертифікат ЗНО:укр. мовабіологія3 роки4000грн.за семестр

Наша адреса:                                                         Контактні телефони:

Тернопільська область м. Підгайці            Тел/факс 03542(23086),23115

вул. Майдан незалежності 3                             м/т  0984355964

До уваги абітурієнтів!

ПВНЗ  «Галицький медичний коледж» проводить набір на підготовчі курси для випускників 9-х класів 2016 – 2016 років навчання.

Підготовчі курси будуть проводитись із 14 червня по 24 червня 2017 року.

Випускники підготовчого відділення користуються додатковими пільгами при зарахуванні на навчання.

Заняття проводяться в міру комплектації груп.

Список випускників 9-х класів рекомендованих до зарахування на підготовчі курси 2016 року

Контактні телефони:

тел. (03542) 2 – 30 – 86

моб. (098) 43 55 964

                                                         Адміністрація коледжу

Авторgalmedcol

Методична робота

Педагогічний колектив коледжу має високий науково-методичний потенціал і успішно втілює інноваційні методи навчання в життя. А організовує цей процес методист коледжу, Бартошів Ольга Володимирівна

Методична робота в коледжі- це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у професійній підготовці майбутніх медиків.

В навчальному закладі склалась відповідна структура науково-методичної   роботи.

Структура методичної роботи колледжу:

 • Педагогічна рада
 • Предметні циклові комісії
 • Школа викладача –  початківця
 • Творчі групи
 • Школа педагогічної майстерності
 • Семінари-практикуми
 • Тижні предметних циклових комісій
 • Розширені засідання предметних циклових комісій

 Змістом науково-методичної роботи в коледжі є: 

 • оволодіння методичними й теоретичними основами відповідної галузі науки (за фахом) та сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки; методикою викладання предмета та загальної культури викладача;
 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень науки; кращого педагогічного досвіду;
 • підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • надання викладачам допомоги в оволодінні сучасними методами викладання тощо.

Основні завдання науково-методичної роботи в коледжі:

 • максимальна орієнтація кожного викладача на впровадження методів і прийомів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на підвищення пізнавальної активності студентів, упровадження дослідницьких методів навчання;
 • в ведення в практику роботи коледжу інноваційних підходів до проблеми оцінювання рівня знань студентів, заснованих на розробці та використанні комплексу комп’ютерних методик тестування й діагностування, контролю та оцінювання рівня засвоєння знань;
 • особистісно орієнтована взаємодія викладача з студентами    (розвиток творчих здібностей, врахування індивідуальних особливостей, робота із здібними студентами);
 • узагальнення й поширення кращого педагогічного досвіду творчих викладачів;
 • підтримка професійного становлення та розвитку викладачів-початківців;

Основною метою науково-методичної роботи коледжу є підвищення якості освіти студентів коледжу за допомогою використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій; професійна підготовка спеціалістів для сфери медицини.

Однією з колективних форм науково-методичної роботи є реалізація генеральної навчально-методичної проблеми, над якою працює

педагогічний колектив коледжу: «Використання новітніх технологій навчання,як важливого чинника підвищення якості підготовки та становлення особистості медичного працівника ».

Практичний аспект роботи над головною науково-методичною проблемою коледжу полягає в удосконаленні освітнього процесу, результати якого заслуховуються та демонструються на:

 •  відкритих заняттях та виховних заходах;
 •  тематичних педрадах;
 •  презентаціях інформаційно-дослідницьких проектів викладачами, які атестуються, та студентами;
 • презентаціях портфоліо педагогічного досвіду викладачів, які атестуються;
 •  презентаціях портфоліо педагогічного досвіду предметних циклових комісій тощо.

Кращий досвід викладачів з навчально-методичної проблеми оформляється в інформаційно-методичних вісниках:

 • «З досвіду роботи предметних циклових комісій»
 • «В дзеркалі навчально-методичної проблеми»
 • «З педагогічної скриньки викладача» тощо.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання, реалізації методичної проблеми в коледжі працює2 предметних циклових комісій та методичне об’єднання кураторів груп.

 • комісія загальноосвітніх ,гуманітарних дисциплін та соціально  -економічної підготовки (голова ПЦК Щериля О.С.);
 • комісія природничо-наукової, та професійно – практичної  підготовки (голова ПЦК  СслтисякО.Б..);
 • методичне об’єднання кураторів груп(голова Квасничка О.Б.). 

Керівництво роботою предметних циклових комісій здійснюють голови ПЦК, які обираються з найбільш компетентних викладачів.

Щомісячно проводяться засідання ПЦК, на яких обговорюються актуальні питання психолого-педагогічної науки та методики викладання предметів.

Великий досвід нагромаджений в проведенні позааудиторних заходів.     Щорічно у коледжі за затвердженим графіком проходять тижні предметних циклових комісій.

Чільне місце в позааудиторній науково-методичній роботі займає організація та здійснення науково-пошукової роботи викладачів та студентів.Вже стало традицією на завершення тижня знань кожній предметній цикловій комісії здійснювати презентацію портфоліо педагогічного досвіду з науково-методичної проблеми, над якою працюють члени методичних комісій, з використанням електронного мультимедійного супроводу.

Одна із колективних форм методичної роботи- відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів. 

Тільки через самоосвіту і творчий пошук викладач приходить до своєї майстерності. А цьому сприяють  відкриті заняття та налагоджене взаємовідвідування, яке має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності викладачів.

Окремим розділом методичної роботи є робота із викладачами-початківцями.Традиційно проходять заняття Школи викладача-початківця.

Останнім часом у роботі навчального закладу, поряд з традиційними заходами, використовуємо нетрадиційні форми організації методичної роботи:

 • творчі портрети викладачів;
 • конкурси портфоліо педагогічної майстерності предметних циклових комісій;
 • панорами методичних новинок;
 • конкурси на кращу мультимедійну лекцію, теоретичне чи практичне заняття.

Важливою формою управління розвитком професійної компетентності викладачів є атестація. 

Атестація викладачів – це важливий засіб підтримки академічних і професійних стандартів, основна форма контролю діяльності викладачів. Із метою оцінювання стану організації та реалізації навчально-виховного процесу перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників.  

Методичний кабінет – центр творчої думки викладача. Роботою методичного кабінету керує методист разом із заступником директора з навчальної роботи.

Основна мета методичного кабінету -створення умов для розвитку творчого потенціалу викладачів і студентів.

Методичний кабінет – це робочий куточок, структура й наповнюваність якого чітко продумані та створені так, що навчально-методичні матеріали знаходяться та зберігаються зручно та раціонально для використання. Створені папки:

 • Атестація- крок до майстерності
 • На допомогу викладачам-початківцям
 • Викладачі-майстри педагогічної ниви, ними пишається коледж
 • Панорама творчих занять
 • Ініціатива. Творчість. Пошук
 • Основні документи з питань організації навчально-виховного процесу в коледжі та інші

 Методичний кабінет має доступ до Інтернету.

Методичні рекомендації кураторам щодо проведення батьківських зборів

Методичні рекомендації

Атестація 2015 – 2016 навчального року

В ПВНЗ «Галицький медичний коледж» завершився період атестації педагогічних працівників 2015-16р.

Атестація – це комплесне  оцінювання професійної діяльності викладача, визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації. 

На засіданні «круглого столу» атестаційної комісії, під час якого викладачі представляли свої методичні напрацювання за міжатестаційний період, а потім члени атестаційної комісії таємним голосуванням визначилися зі своїми рішеннями.

Відповідно до внутріколеджного наказу за № 22  від 31.03 2016р.

1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

– викладачу анатомії і біології – Квасничці Оксані Богданівні;

– викладачу філософії та соціології – Зубілевичу Володимиру Володимировичу.

2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:

– викладачу української мови та літератури, зарубіжної літератури та української мови (за професійним спрямуванням) – Новоченко Тетяні Іванівні;

– викладачу фармакології та медичної рецептури – Андрусишину Тарасу Володимировичу.

3. Підтвердити відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»:

– викладачу математики – Сурмей Марії Дмитрівні.