Архів за місяць Липень 2017

Авторgalmedcol

Організація роботи Студентської ради коледжу

Організація роботи Студентської ради Галицького медичного коледжу

Студентська Рада спільно з адміністрацією коледжу формують творчу особистість майбутнього фахівця  в галузі медицини.

Пріоритетними завданнями Студентської ради Галицького медичного коледжу є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, щодо організації навчального процесу;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

– сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків за інтересами;

– організація співробітництва з волонтерськими організаціями;

– сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

– заслуховування проблем студентів перед адміністрацією коледжу.

Метою студентського самоврядування Галицького медичного коледжу є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.

Голова Студентської ради Галицького медичного коледжу виконує такі функції:

– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради;

– представляє інтереси студентської громади;

– делегує свої повноваження заступнику;

– забезпечує організацію проведення чергових та позачергових зборів студентів.

Студентська рада Галицького медичного коледжу має право:

– отримувати від адміністрації коледжу консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації коледжу стосовно питань, що належать до кола повноважень Студентської ради;

– вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій педагогічних працівників, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством.

Про проведення різноманітних заходів Студентською радою Ви  можете дізнатися з новин на сайті коледжу.

Авторgalmedcol

Циклова комісія природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

У Галицькому медичному коледжі відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей підготовка студентів здійснюється двома цикловими комісіями. Робота циклових комісій спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності викладачів, удосконалення методики проведення занять. Голови циклових комісій проводять заплановані засідання, на яких обговорюють організаційні, науково-методичні питання.

Проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії природничо-наукової, професійної та практичної підготовки у 2015 – 2016 н.р.: «Реалізація новітніх технологій навчання при викладанніі медичних дисциплін – запорука розвитку професійних і творчих здібностей студентів». Солтисяк Оксана Богданівна – голова циклової комісії викладачів природничо-наукової дисципліни, професійної та практичної підготовки Галицького медичного коледжу, спеціаліст другої категорії, викладач медичних дисциплін. До складу циклової комісії входять: Андрусишин Т.В., Богуш М.В., Гоцко О.В.., Вітик Д.П., Гой Н.П., Квасничка О.Б., Квасничка М.Б.,Волинська О.М.., Нестеренко Н.М., Пасічник Ю.Б.., Гой Н.П,.Тхорик Х.Й.., Солтисяк О.Б., Онишків Н.М.., Хамуляк О.Й., Хрущ Р.Р., Блащук А.І.,Романів М.С.,СтиранкаО.Я.,Гумінська О.П.,.

Основні напрями роботи циклової методичної комісії:

– організація викладачів циклу на вдосконалення змісту навчання та виховання;

– вдосконалення методичної підготовки викладачів;

– вивчення та пропаганда кращого досвіду членів циклової методичної комісії у навчально-виховній роботі;

– активізація самостійної роботи викладачів і підвищення кваліфікації;

– міждисциплінарні зв’язки.

Циклова комісія природничо-наукової, професійної та практичної підготовки здійснює розробку та втілення в життя заходів, щодо наукової організації навчального процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення з методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять.

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

– навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання й виховання студентів;

– методичної роботи кожного викладача – члена комісії;

– підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;

– вивчення, узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та застосування нових освітніх технологій;

– удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;

– організація самостійної роботи студентів тощо.

Зростання ролі особистості як професіонала й громадянина в незалежній Україні потребує прогресивних підходів не тільки до навчання, а й позааудиторного виховання. Сучасні ринкові відносини вимагають підготовки фахівців з новим типом мислення, сучасними уявленнями про ділові стосунки, вмінням проявити психологічну стійкість в умовах жорсткої конкурентності.

Самоствердження та розвиток студента як особистості відбувається не тільки на заняттях, але й позааудиторно. Такими заходами є тижні природничо-наукових дисциплін, професійної та практичної підготовки, які підсумовують усю позааудиторну роботу за тривалий період. Тижні дають можливість студентам поглянути на природничо-наукові дисципліни з іншого боку та сприяють розвитку інтересу до них.