Архів категорії Циклові комісії

Авторgalmedcol

Циклова комісія природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

У Галицькому медичному коледжі відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей підготовка студентів здійснюється двома цикловими комісіями. Робота циклових комісій спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності викладачів, удосконалення методики проведення занять. Голови циклових комісій проводять заплановані засідання, на яких обговорюють організаційні, науково-методичні питання.

Проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії природничо-наукової, професійної та практичної підготовки у 2015 – 2016 н.р.: «Реалізація новітніх технологій навчання при викладанніі медичних дисциплін – запорука розвитку професійних і творчих здібностей студентів». Солтисяк Оксана Богданівна – голова циклової комісії викладачів природничо-наукової дисципліни, професійної та практичної підготовки Галицького медичного коледжу, спеціаліст другої категорії, викладач медичних дисциплін. До складу циклової комісії входять: Андрусишин Т.В., Богуш М.В., Гоцко О.В.., Вітик Д.П., Гой Н.П., Квасничка О.Б., Квасничка М.Б.,Волинська О.М.., Нестеренко Н.М., Пасічник Ю.Б.., Гой Н.П,.Тхорик Х.Й.., Солтисяк О.Б., Онишків Н.М.., Хамуляк О.Й., Хрущ Р.Р., Блащук А.І.,Романів М.С.,СтиранкаО.Я.,Гумінська О.П.,.

Основні напрями роботи циклової методичної комісії:

– організація викладачів циклу на вдосконалення змісту навчання та виховання;

– вдосконалення методичної підготовки викладачів;

– вивчення та пропаганда кращого досвіду членів циклової методичної комісії у навчально-виховній роботі;

– активізація самостійної роботи викладачів і підвищення кваліфікації;

– міждисциплінарні зв’язки.

Циклова комісія природничо-наукової, професійної та практичної підготовки здійснює розробку та втілення в життя заходів, щодо наукової організації навчального процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення з методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять.

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

– навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання й виховання студентів;

– методичної роботи кожного викладача – члена комісії;

– підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;

– вивчення, узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та застосування нових освітніх технологій;

– удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;

– організація самостійної роботи студентів тощо.

Зростання ролі особистості як професіонала й громадянина в незалежній Україні потребує прогресивних підходів не тільки до навчання, а й позааудиторного виховання. Сучасні ринкові відносини вимагають підготовки фахівців з новим типом мислення, сучасними уявленнями про ділові стосунки, вмінням проявити психологічну стійкість в умовах жорсткої конкурентності.

Самоствердження та розвиток студента як особистості відбувається не тільки на заняттях, але й позааудиторно. Такими заходами є тижні природничо-наукових дисциплін, професійної та практичної підготовки, які підсумовують усю позааудиторну роботу за тривалий період. Тижні дають можливість студентам поглянути на природничо-наукові дисципліни з іншого боку та сприяють розвитку інтересу до них.

Авторgalmedcol

Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки

Підготовка молодших спеціалістів у Галицькому медичному коледжі здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти. Сьогодні підготовка студентів здійснюється двома предметними (цикловими) комісіями. Циклові комісії очолюють досвідчені викладачі, які безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей. Голови циклових комісій проводять засідання на яких розглядаються питання організації навчального процесу, успішності та відвідування студентами занять, проведення науково-практичних і студентських науково-дослідницьких конференцій, надання консультацій з питань оформлення навчально-методичної документації, характеристики етапів занять, оснащення занять, організації самостійної та практичної діяльності студентів.

Проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки у 2015 – 2016 н.р.: «Новітні  аспекти організації навчально-виховного процесу як основа формування творчої особистості студента-медика».Щериля Ольга Степанівна – голова циклової комісії викладачів загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки Галицького медичного коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач історії України, всесвітньої історії, історії медицини та медсестринства. До складу циклової комісії входять: Квасничка М.Б., Волинська О.М., Зубілевич В.В., Новоченко Т.І., Богачук В.С.., Савко І.Є., Богуш М.В.., Сурмей М.Д., Семчишин Н.Я.,Гой Н.П..

Викладання дисциплін загальноосвітнього циклу, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки забезпечує циклова комісія викладачів загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки Галицького медичного коледжу, яка у складі педагогічного колективу функціонує з моменту створення медичного училища. У творчому житті колективу циклової комісії є події, які увійшли в пам’ять як етапи становлення та формування педагогічного і наукового самовизначення самого навчального закладу. Розроблялась методична база навчання, формувались традиції, оформлялись предметні кабінети, лабораторії.

Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на подальше вдосконалення матеріальної та методичної бази викладання дисциплін та використання активних методів навчання, розвиток наукових інтересів студентства. У процесі виконання поставлених завдань циклова комісія чітко визначила основні напрямки своєї роботи за останні роки. Це зміцнення якісного складу викладачів: забезпечення структурно-логічного зв’язку кожної навчальної дисципліни, методичне забезпечення кожного предмета та форми навчання посібниками, розробками, рекомендаціями, інформаційними технологіями навчання. Вже стало традицією проводити тиждень циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. В його рамках організовуються різні заходи: виставки методичних здобутків викладачів циклу, заняття майстер-клас, виховні години, брейн-ринги.

Основний напрямок роботи циклової комісії – це подальше впровадження інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення у навчальний процес. Комп’ютеризація навчального закладу дозволила перевести методичну роботу циклової комісії на якісно новий рівень. До послуг студентів та викладачів добре обладнані комп’ютерні класи, в яких є можливість використовувати навчальні програми практично з усіх дисциплін.