Архів категорії Навчально-методична та виховна робота

Авторgalmedcol

Методична робота

Педагогічний колектив коледжу має високий науково-методичний потенціал і успішно втілює інноваційні методи навчання в життя. А організовує цей процес методист коледжу, Бартошів Ольга Володимирівна

Методична робота в коледжі- це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у професійній підготовці майбутніх медиків.

В навчальному закладі склалась відповідна структура науково-методичної   роботи.

Структура методичної роботи колледжу:

 • Педагогічна рада
 • Предметні циклові комісії
 • Школа викладача –  початківця
 • Творчі групи
 • Школа педагогічної майстерності
 • Семінари-практикуми
 • Тижні предметних циклових комісій
 • Розширені засідання предметних циклових комісій

 Змістом науково-методичної роботи в коледжі є: 

 • оволодіння методичними й теоретичними основами відповідної галузі науки (за фахом) та сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки; методикою викладання предмета та загальної культури викладача;
 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень науки; кращого педагогічного досвіду;
 • підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • надання викладачам допомоги в оволодінні сучасними методами викладання тощо.

Основні завдання науково-методичної роботи в коледжі:

 • максимальна орієнтація кожного викладача на впровадження методів і прийомів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на підвищення пізнавальної активності студентів, упровадження дослідницьких методів навчання;
 • в ведення в практику роботи коледжу інноваційних підходів до проблеми оцінювання рівня знань студентів, заснованих на розробці та використанні комплексу комп’ютерних методик тестування й діагностування, контролю та оцінювання рівня засвоєння знань;
 • особистісно орієнтована взаємодія викладача з студентами    (розвиток творчих здібностей, врахування індивідуальних особливостей, робота із здібними студентами);
 • узагальнення й поширення кращого педагогічного досвіду творчих викладачів;
 • підтримка професійного становлення та розвитку викладачів-початківців;

Основною метою науково-методичної роботи коледжу є підвищення якості освіти студентів коледжу за допомогою використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій; професійна підготовка спеціалістів для сфери медицини.

Однією з колективних форм науково-методичної роботи є реалізація генеральної навчально-методичної проблеми, над якою працює

педагогічний колектив коледжу: «Використання новітніх технологій навчання,як важливого чинника підвищення якості підготовки та становлення особистості медичного працівника ».

Практичний аспект роботи над головною науково-методичною проблемою коледжу полягає в удосконаленні освітнього процесу, результати якого заслуховуються та демонструються на:

 •  відкритих заняттях та виховних заходах;
 •  тематичних педрадах;
 •  презентаціях інформаційно-дослідницьких проектів викладачами, які атестуються, та студентами;
 • презентаціях портфоліо педагогічного досвіду викладачів, які атестуються;
 •  презентаціях портфоліо педагогічного досвіду предметних циклових комісій тощо.

Кращий досвід викладачів з навчально-методичної проблеми оформляється в інформаційно-методичних вісниках:

 • «З досвіду роботи предметних циклових комісій»
 • «В дзеркалі навчально-методичної проблеми»
 • «З педагогічної скриньки викладача» тощо.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання, реалізації методичної проблеми в коледжі працює2 предметних циклових комісій та методичне об’єднання кураторів груп.

 • комісія загальноосвітніх ,гуманітарних дисциплін та соціально  -економічної підготовки (голова ПЦК Щериля О.С.);
 • комісія природничо-наукової, та професійно – практичної  підготовки (голова ПЦК  СслтисякО.Б..);
 • методичне об’єднання кураторів груп(голова Квасничка О.Б.). 

Керівництво роботою предметних циклових комісій здійснюють голови ПЦК, які обираються з найбільш компетентних викладачів.

Щомісячно проводяться засідання ПЦК, на яких обговорюються актуальні питання психолого-педагогічної науки та методики викладання предметів.

Великий досвід нагромаджений в проведенні позааудиторних заходів.     Щорічно у коледжі за затвердженим графіком проходять тижні предметних циклових комісій.

Чільне місце в позааудиторній науково-методичній роботі займає організація та здійснення науково-пошукової роботи викладачів та студентів.Вже стало традицією на завершення тижня знань кожній предметній цикловій комісії здійснювати презентацію портфоліо педагогічного досвіду з науково-методичної проблеми, над якою працюють члени методичних комісій, з використанням електронного мультимедійного супроводу.

Одна із колективних форм методичної роботи- відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів. 

Тільки через самоосвіту і творчий пошук викладач приходить до своєї майстерності. А цьому сприяють  відкриті заняття та налагоджене взаємовідвідування, яке має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності викладачів.

Окремим розділом методичної роботи є робота із викладачами-початківцями.Традиційно проходять заняття Школи викладача-початківця.

Останнім часом у роботі навчального закладу, поряд з традиційними заходами, використовуємо нетрадиційні форми організації методичної роботи:

 • творчі портрети викладачів;
 • конкурси портфоліо педагогічної майстерності предметних циклових комісій;
 • панорами методичних новинок;
 • конкурси на кращу мультимедійну лекцію, теоретичне чи практичне заняття.

Важливою формою управління розвитком професійної компетентності викладачів є атестація. 

Атестація викладачів – це важливий засіб підтримки академічних і професійних стандартів, основна форма контролю діяльності викладачів. Із метою оцінювання стану організації та реалізації навчально-виховного процесу перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників.  

Методичний кабінет – центр творчої думки викладача. Роботою методичного кабінету керує методист разом із заступником директора з навчальної роботи.

Основна мета методичного кабінету -створення умов для розвитку творчого потенціалу викладачів і студентів.

Методичний кабінет – це робочий куточок, структура й наповнюваність якого чітко продумані та створені так, що навчально-методичні матеріали знаходяться та зберігаються зручно та раціонально для використання. Створені папки:

 • Атестація- крок до майстерності
 • На допомогу викладачам-початківцям
 • Викладачі-майстри педагогічної ниви, ними пишається коледж
 • Панорама творчих занять
 • Ініціатива. Творчість. Пошук
 • Основні документи з питань організації навчально-виховного процесу в коледжі та інші

 Методичний кабінет має доступ до Інтернету.

Методичні рекомендації кураторам щодо проведення батьківських зборів

Методичні рекомендації

Атестація 2015 – 2016 навчального року

В ПВНЗ «Галицький медичний коледж» завершився період атестації педагогічних працівників 2015-16р.

Атестація – це комплесне  оцінювання професійної діяльності викладача, визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації. 

На засіданні «круглого столу» атестаційної комісії, під час якого викладачі представляли свої методичні напрацювання за міжатестаційний період, а потім члени атестаційної комісії таємним голосуванням визначилися зі своїми рішеннями.

Відповідно до внутріколеджного наказу за № 22  від 31.03 2016р.

1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

– викладачу анатомії і біології – Квасничці Оксані Богданівні;

– викладачу філософії та соціології – Зубілевичу Володимиру Володимировичу.

2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:

– викладачу української мови та літератури, зарубіжної літератури та української мови (за професійним спрямуванням) – Новоченко Тетяні Іванівні;

– викладачу фармакології та медичної рецептури – Андрусишину Тарасу Володимировичу.

3. Підтвердити відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»:

– викладачу математики – Сурмей Марії Дмитрівні.

Авторgalmedcol

Навчальна робота

Позаурочна діяльність студентів Галицького медичного коледжу спрямована на формування фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Пріоритетними напрямками діяльності Галицького медичного коледжу щодо організації навчального процесу та його забезпечення у визначений період є:

– вдосконалення змісту вищої освіти формування його на основі сучасних підходів і освітніх технологій з урахуванням досягнень науки і світових тенденцій в освіті;

– розробка нових і вдосконалення діючих навчальних планів і програм з усіх спеціальностей;

– впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес, в роботу завідуючих відділеннями, циклових комісій;

– створення умов для забезпечення повноцінного особистісно орієнтованого навчання на основі використання інноваційних технологій;

– забезпечення студентів необхідними навчально-методичними матеріалами.

Для реалізації зазначених завдань здійснюємо такі заходи:

– будуємо навчальний процес в коледжі на загальнолюдських, цивілізованих, гуманістичних засадах;

– удосконалюємо діючі і розробляємо нові навчальні плани існуючих спеціальностей;

– створюємо навчально-методичні комплекси дисциплін з урахуванням досягнень науки і досвіду роботи вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів;

– активно впроваджуємо в навчальний процес інноваційні технології навчання: інтерактивні форми навчання, метод проектів та ділові ігри, комп’ютерні технології;

– розробляємо комп’ютерні системи тестування і контролю знань, обліку рейтингу студентів;

– широко й активно застосовуємо новітні і традиційні технологічні засоби навчання: аудіо- , відео- проекційну техніку, телебачення, комп’ютерну, мультимедійну техніку, як автономну так і у поєднанні із сучасними проекційними засобами,

– телекомунікаційні технології (локальну та глобальну мережу);

– підвищуємо роль самостійної роботи студентів;

– продовжуємо інформатизацію та комп’ютеризацію коледжу. З цією метою: комп’ютеризується бібліотека, створиться електронний каталог, а в перспективі електронна бібліотека; створюємо локальну мережу; організовуємо єдиний банк даних навчальної, методичної і наукової інформації відділень, циклових комісій; продовжуємо розробку програмного забезпечення щодо автоматизації роботи всіх підрозділів і служб коледжу; організовуємо навчання викладачів щодо використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі; організований доступ до глобальної мережі Internet;

– розробляємо систему морального і матеріального заохочення викладачів на основі рейтингових оцінок;

– вдосконалюємо систему підготовки та підвищення кваліфікації викладачів;

– ведемо цілеспрямовану роботу з якісної підготовки і відбору контингенту. З цією метою: створено систему відбору слухачів на підготовчі курси; систематично і ґрунтовно працюємо із загальноосвітніми школами по відбору абітурієнтів; систематично працюємо із ВНЗ ІІІ- IV рівня акредитації.